Υπηρεσίες

Οδικές μεταφορές

Πλήρης και ομαδικές φορτώσεις.

 

Ναυτιλιακές μεταφορές

'Εμφορτα εμπορευματοκιβώτια και τμηματικές μεταφορές.

 

Αποθηκεύσεις εμπορευμάτων

Αποθηκεύσεις εμπορευμάτων .